תקנון אתר ומדיניות פרטיות

  •     כללי

קיוטק פתרונות טכנולוגים בע"מ ו(להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר בכתובת: https://www.https://qtechsolutions.co.il// (להלן: "האתר") ולכן יצרה את מדיניות הפרטיות זאת אשר מפרטת את האופן שבו החברה אוספת ומשתמשת במידע המסופק על ידי המשתמשים באתר.

  •   איסוף מידע

החברה עשויה לאפשר למשתמשים באתר לבקש מידע ויעוץ לגבי השירותים הניתנים על ידי החברה והמוצרים הנמכרים על ידה (להלן יחד: "השירותים") באמצעות טפסי פניה אלקטרונים באתר ו/או בדפי נחיתה הקשורים לחברה ו/או ברשתות חברתיות הקשורות לחברה ו/או באמצעות פנייה ו/או התכתבות עם נציגי החברה (להלן: "אמצעי הפניה"). במסגרת אמצעי הפניה תתבקש לספק פרטים לגביך אשר יכול ויכללו, בין היתר, שם מלא, כתובת מגורים, ופרטי התקשרות (כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכו') וכן פרטים אודות השירותים הנדרשים על ידך. כמו כן, יתכן ויאספו לגביך פרטים דוגמת כתובת IP ומידע אנליטי מצרפי ובלתי מזוהה אודות שימושך באתר אשר נאסף באמצעות כלי אנליזה של צד שלישי דוגמת google analytics.

לידיעתך, לא חלה עליך כל חובה חוקית למסירת פרטים כלשהם אודותיך אולם מסירת הפרטים הינה הכרחית לצורך הגשת בקשה לקבלת יעוץ ומידע בקשר לשירותים.

לתשומת לבך, מסירת הפרטים באמצעי הפניה, מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעין ובהסכמה לכל תנאי מדיניות הפרטיות להלן. ככל שתספק לנו נתונים כלשהם המתייחסים לצדדים שלישיים, אתה מצהיר כי הם נמסרים לנו בהסכמתם ובידיעתם.

ככל שאינך מסכים למדיניות זאת, הנך נדרש להימנע משימוש באתר וממסירת פרטים כלשהם לחברה.

  •     שימוש במידע

החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות החוק והדין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") והתקנות שהותקנו מכוחו ועל פי מדיניות פרטיות זאת, ובכלל זאת למטרת אספקת מידע ושירותים והתאמתם לצרכיך, תקשורת עמך, אבטחה וניטור תקלות, ופיתוח ושדרוג האתר ושירותי החברה.

מבלי לגרוע מהאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות למסור כל מידע אישי אודותיך, ובשימושך באתר אתה מאשר זאת במפורש, אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זאת חיונית לאחת ממטרות אלה:

 א.  ציות להליכים משפטיים, לרבות אך לא רק, לצווים אזרחיים או פליליים, הוראות בית משפט או גילויים מחויבים אחרים;

 ב.  אכיפת מדיניות פרטיות זו, תנאי השימוש או כל התקשרות אחרת בינך לבין החברה;

  ג.   להגיב לטענות על פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, בין אם צד שלישי כזה הוא משתמש, אדם פרטי או סוכנות ממשלתית;

 ד.  להגיב לפניות לשירות לקוחות;

 ה.  להגן על זכויות, רכוש או ביטחונה האישי של החברה, המשתמשים שלה או הציבור בכללותו.

  •     דיוור ישיר אלקטרוני ותקשורת שיווקית

בכפוף לאמור להלן, החברה תהיה רשאית לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיה וכן מידע ותכנים שיווקיים ופרסומיים וזאת באמצעות כל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט (SMS) וכיו"ב (להלן: "דיוור ישיר").

במסגרת מתן הפרטים באתר תתבקש לאשר פניה אליך בדיוור ישיר ואישורך לכך מהווה אישור לחברה לשלוח אליך מדי פעם את המידע והתכנים האמורים באמצעות דיוור ישיר.

יודגש, כי בכל עת תוכל לבקש מהחברה לחדול מלקבל דיוור ישיר באמצעות unsubscribe או כפתור אחר שמבטל רישום לדיוור שמופיע בתחתית הדיוור, ושמך יוסר מרשימת מקבלי הדיוור, בהקדם האפשרי לאחר קבלת פנייתך.

מובהר כי בקשה לחדול מקבלת דיוור ישיר אינה מהווה, לכשעצמה בקשה לעיון ו/או תיקון ו/או מחיקה של המידע שלך ממאגר המידע של החברה. ככל שתבקש לעיין ו/או לתקן ו/או למחוק את המידע כאמור ממאגר המידע של החברה תהיה רשאי לעשות כן באמצעות פניה בנושא זה כמפורט להלן.   

  •     שמירה על פרטיות

ידוע לך שהחברה תחזיק, תנהל ותשתמש במידע ואתה מצהיר כי אין ולא תהיה לך כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה עקב כך ובלבד שהשימוש במידע יהיה במסגרת ו/או בקשר לפעילות החברה ו/או בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זאת זה.

במסירת המידע ו/או השימוש באתר אתה מסכים שהמידע שיימסר על ידך באמצעות האתר ישמש את החברה לקידום פעולותיה, כולל פעולותיה עם צדדים שלישיים וששימוש החברה במידע הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

  •     קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

ייתכן כי האתר ו/או דפי נחיתה הקשורים לחברה ו/או רשתות חברתיות הקשורות לחברה יספקו מעת לעת קישורים ("לינקים") אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צדדים שלישיים אליהם תינתן לך גישה בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי. אנא שים לב שכל אתר או מקור כזה של צד שלישי עשוי לאסוף את הנתונים האישיים שלך ולהשתמש בהם באופן שונה ואינו כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של החברה.

החברה אינה תומכת או מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לגבי נהלי איסוף הנתונים, מדיניות הפרטיות או התכנים של כל אתר מאינטרנט אליו ניתן קישור כאמור. עליך ליצור קשר ישיר עם הבעלים או המפעיל של אתר האינטרנט המקושר אם ברצונך לברר פרטים בנוגע לנהלי הפרטיות שלו לפני שתעביר לאותו אתר פרטים אישיים שלך.

7. הגבלת אחריות

החברה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

אספקת השירותים ע"י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

כל שימוש והסתמכות של הגולשת על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים המוצגים או המפורסמים במערכת נעשה על פי שיקול דעת הגולשת ועל אחריותה הבלעדית.

במידה והגולשות תתקשרנה עם גורמים שלישיים, החברה אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשות כתוצאה מהתקשרויות אלה.

הגולשת מצהירה ומתחייבת כי לא תהיה לה כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולשת, והיא מוותרת בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה.

החברה אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר תפוז ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

היה והחברה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולשת, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה.

ניתוק, הפסקה ושינויים

החברה רשאית להסיר תכנים מהאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשות, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את שירותי האתר בנסיבות בהן גולשת עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לאתר, לגולשות אחרות, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולשת פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

כמו כן רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת שירותי האתר בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של הגולשת לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי השימוש.

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר וזמינותם, היקפם וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולשת. לגולשת לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

8.     אבטחה

החברה נוקטת באמצעים טכניים וארגוניים בהתאם להוראות כל דין, שנועדו לאבטח את המידע האישי שלך מפני אובדן מקרי ומפני גישה לא מורשית, שימוש, שינוי או חשיפה. עם זאת, למרבה הצער ולמרות האמור לעיל, העברת מידע באינטרנט אינה בטוחה לחלוטין והחברה אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לעולם לא יהיו מסוגלים להתגבר על אותם האמצעים.

9.    סטטיסטיקה

פעילות האתר עשויה להיות מנוטרת באמצעות מערכות המנתחות את הלוגים שלו ומפיקות מהם מידע סטטיסטי. מידע זה כולל נתונים כדוגמת מספר הביקורים באתר, הדפים שעניינו את המשתמשים, המיקומים מהם הגיעו, מנועי החיפוש בהם השתמשו כדי לאתר את האתר, דפדפני האינטרנט שבעזרתם צפו באתר ועוד. המידע הנאסף הוא סטטיסטי בלבד ואינו מזהה אותך באופן אישי ונועד נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה על פעילות האתר.

10.    הזכות לעיין במידע ולמחקו

חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. הנך זכאי לקבלת פירוט על המידע שסופק על ידך ואשר שמור בידי החברה.

לידיעתך, חוק הגנת הפרטיות קובע כי אדם שעיין במידע שנוגע אליו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן או שאינו מעוניין שפרטיו יכללו במאגר רשאי לפנות לבעל המאגר ולבקש ממנו לתקן את המידע או למחקו, ללא תשלום כלשהו, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

ניתן לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה בכל עניין הנוגע למדיניות פרטיות זאת לרבות בבקשה לעיון ו/או תיקון ו/או מחיקה של מידע באמצעות אימייל לכתובת: [email protected]. החברה תפעל כמיטב יכולתה לבצע את בקשתכם במהירות סבירה.

11.   Cookies

בעת ביקורך באתר, ייתכן שנאסף מידע שאינו מזהה אישית, אשר מסייע לחברה לספק שירות טוב יותר למשתמשים. למשל, "המתחמים" (domains) אשר מהם מגיעים הביקורים נרשמים ופעילות המבקרים נמדדת באתרי החברה אך רק באופן שבו המידע שנאסף נותר ככזה שלא מאפשר זיהוי אישי (כלומר, לא ניתן לזהות באופן אישי את המשתמש). במידע זה נעשה שימוש וניתוח ברמה מצטברת רק לצרכים סטטיסטיים על מנת להבין מגמות ומניעים. לא נעשה שימוש וניתוח סטטיסטי כאמור ברמת המשתמש הספציפי. החברה יכולה להשתמש במידע זה כדי לנתח מגמות וסטטיסטיקות, ובהתאם לספק שירות טוב יותר ללקוחותיה ומשתמשיה. המידע הנ"ל נאסף באמצעות טכנולוגיות שונות, בעיקר עוגיות ובאמצעות Google Analytics, שהן טכנולוגיות מיוחדות שאינן אוספות מידע אישי.

עוגייה היא מערכת נתונים המכווצת בצורה של קובץ טקסט קטן אשר ניתן לשלוחה מאתר האינטרנט לדפדפן המחשב של המשתמש ולאחר מכן לאחסנו שם ודרכו ניתן לזהות את המחשב של המשתמש, אך לא את המשתמש עצמו. העוגיות מסייעות בדרכים רבות להפוך את הביקור באתר כמו גם באתרי החברה השונים למבדר ומעניין יותר למשתמש. לדוגמה, העוגיות מאפשרות לך להתאים אישית את האתר או ההודעות הפרסומיות בו כך שיתאימו בצורה המיטבית ביותר לתחומי העניין שלך ולהעדפות המשתמש שלך. המשתמש רשאי, אם ירצה בכך, להשבית לחלוטין עוגיות בדפדפן שלו. עם זאת, אם זה יקרה, יתכן שחלק מהאתרים, לרבות אתר זה, לא יתפקדו כראוי.

האתר משתמש בעוגיות, פיקסלים ותגיות כחלק מהפעילות השוטפת של האתר, זאת לצורך איסוף ואפיון של נתונים סטטיסטיים שונים אודות המשתמש והאופן בו הוא משתמש בשירותי האתר, פעולות שנעשות באתר, העדפות שימוש, התאמה, ובשירותים ובמוצרים לצרכיו או להעדפותיו האישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של תוכן שיווקי ומקצועי בהתאם למידע והנתונים שנאספו ועובדו, כמו כן בדיקת הצלבה של המידע כנגד שימושים אחרים של משתמשים בשירותים המקוונים ובפלטפורמות הניתנות על ידי החברה ו/דרכה. 

אנו עשויים להשתמש בעוגיות בכדי להציג בפניך פרסום מותאם באתר ומחוץ לו. כמו כן, אנו עשויים לעבוד עם שותפים שלנו בכדי להציג בפניך מודעות מותאמות באתר, באתרים של שותפים שלנו או מחוץ להם. למשל, אחרי שביקרת באתר, עשויה להיות מוצגת בפניך מודעה מותאמת אישית באתר של שותף שלנו.

בהקשר זה, ניתן להשתמש בעוגיות צד שלישי, כולל Google Analytics, מנהל התגיות של Google, Zoom Analytics, וכלים סטטיסטיים ופרסום אחרים של חברות כמו גוגל ו-Facebook, בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם, על מנת לאפיין ולפקח על אירועים ופעולות בערוצים הדיגיטליים ולזהות דפוסי שימוש, באופן מצטבר ואנונימי. העוגיות אוספות מידע רלוונטי, למשל כמה זמן שהית באתר/בעמוד, הפעולות שנעשו שם, מיקום המכשיר וזמני החיבור. למידע נוסף אודות השימוש בעוגיות באפשרותך לפנות לאתרי צד שלישי אלו.

בפרט, אתר זה עושה שימוש ב-Google Analytics, שירותי ניתוח אינטרנט של Google Inc.  Google Analytics משתמש במה שמכונה "עוגיות" המאפשרות לנתח את השימוש בדף. המידע שעוגיות אלו שואבות למטרה זו רלוונטי במיוחד למיקום בו נמצאים המשתמשים, משך ביקורם בדף, תדירות הביקורים ואינם משמשים לזיהויו של אדם מסוים, והם משתמשים ומנותחים במצטבר על מנת להבין מגמות ודפוסים.

מידע זה (כולל כתובת ה-IP שלך) מועבר לשרתי גוגל הממוקמים מחוץ לישראל ומאוחסן שם. גוגל רשאית להשתמש במידע זה על מנת להעריך את השימוש באתר ועל מנת להפיק דוחות בנוגע לפעילויות הנעשות באתר ולהעניק שירותים נוספים בהקשר לשימוש באתר ובאינטרנט באופן כללי. גוגל רשאית לספק מידע זה לצדדים שלישיים, בתנאי שזה נדרש על פי החוק, או אם צדדים שלישיים מעבדים מידע זה בהוראתה של גוגל.

אתה רשאי לסמן את החבירות שלך לגבי השימוש בעוגיות באמצעות הגדרות הדפדפן של מכשירך בכל עת. עם זאת, חלק מהפונקציות של אתר זה לא יהיו נגישות אם תשבית עוגיות מסוימות (חלק מהעוגיות נחוצות לפעולות הבסיסיות של אתר זה). בחירותייך ניתנות לאימות ולשינויים בהעדפות הדפדפן.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לערוך את מדיניות פרטיות זו מעת לעת. כאשר החברה תפרסם שינויים במדיניות פרטיות זו, החברה תעדכן את תאריך "העדכון האחרון" בחלק העליון של מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. המשך שימושך באתר אחרי ששינינו את מדיניות פרטיות זו ייחשב כקבלה מלאה שלך את המדיניות המתוקנת, ללא יוצא מן הכלל.

  • סמכות שיפוט והדין החל

מדיניות זו והחובות המשפטיות/החוקיות החלות על החברה כפופות לחוקי מדינת ישראל ללא קשר למיקומך. הסמכות הבלעדית לדון בכל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה בקשר עם מדיניות הפרטיות ו/או האתר, תוגש ותתברר בישראל בלבד בבתי המשפט המוסמכים הממוקמים בסמכות שיפוטית של מדינת ישראל, במחוז תל אביב  בלבד.